Skip to main content
Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge gir innspill til Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess

Illustrasjonsbilde Mattilsynets hovedkontor. Foto: Annette Bjørndalen Søreide

Dyrebeskyttelsen Norge ble invitert til å delta på en orientering om Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess, hvor det også var mulighet for å gi innspill. Bakgrunnen for prosessen er blant annet Mattilsynets strategi, KPMG rapporten, Riksrevisjonens rapport, regjeringens digitaliseringsstrategi og regelverksprosesser i EU.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
A dministrerende direktør Ingunn Midttun Godal innledet møtet med å blant annet påpeke at Mattilsynet har et betydelig og godt dokumentert endringsbehov.

Dyrebeskyttelsen Norge valgte å spille inn fire ting vi mener er viktige i denne prosessen. For det første ønsker vi å utfordre Mattilsynet på dette med digitalisering og IT-systemer. Vi mener at etaten også må ta inn eksterne IT-systemer som en del av sin strategi. Her kan nevnes for eksempel sykdomsregisteret Pyramidion som brukes av veterinærer. Mattilsynet bør i tillegg forskriftsfeste at alle veterinærer tar i bruk dette verktøyet. Et slikt verktøy vil åpne opp for godt analysearbeid, og også kunne være et nyttig verktøy for Veterinærinstituttet blant annet ved utbrudd av smittsom sykdom. Slike støtteverktøy bør altså bli en viktig del av vår nasjonale beredskap. Godal var positiv til dette, og påpekte at det er helt avgjørende å kunne analysere og dele slike data.

For det andre påpeker vi igjen viktigheten av obligatorisk ID-merking. I denne sammenheng, siden det er så nært knyttet opp til Pyramidion. Vi advarte Mattilsynet mot å legge opp til en prosess som slår beina under allerede etablerte og gode dataverktøy.

Vårt tredje punkt var vår egen opplevelse av mye frustrasjon hos ansatte i Mattilsynet i distriktene. Godal sa at det skal komme på plass tydeligere prioriteringer og verktøy for å hjelpe dem i hverdagen.

Vårt fjerde punkt er at Mattilsynet må forsøke å finne teknologiske løsninger som kan støtte opp om og sikre en nullvisjon for dyretragedier i landbruket.

Ny organisering av Mattilsynet besluttes i siste del av 2020, og iverksettes innen 1.mai 2021. Vi takker Mattilsynet for muligheten for å komme med innspill og ønsker lykke til i denne etterlengtede prosessen.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!