Skip to main content
search
0

Etiske retningslinjer for Dyrebeskyttelsen Norge

(Vedtatt ved Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte 2019).

1. Innledning

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ivaretas og oppbygges. Offentlige myndigheter, media, tillitsvalgte eller medlemmer skal når som helst kunne gis innsyn i våre aktiviteter. For å lykkes med vårt formål må arbeid og opptreden være tuftet på en bevisst holdning til etikk og moral, som gir troverdighet, tillit og respekt.

Formålet med disse retningslinjene er å skapet trygge rammer for den frivillige innsatsen i DN, bygge opp under et godt og trygt frivilligmiljø i organisasjonen, og bygge videre på DNs gode arbeid og omdømme.

Disse retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte, ansatte og faste frivillige i DN, inklusive midlertidig ansatte og andre som representerer organisasjonen i ulike sammenhenger. Retningslinjene gjelder for alle ledd i organisasjonen.

Retningslinjene er et uttrykk for DNs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk atferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. I tvilstilfeller skal sentralstyret eller sekretariatet kontaktes for veiledning.

2 Personlig atferd

Som frivillig og ansatt skal man bidra til at organisasjonen har et godt arbeidsmiljø, både dyrevelferdsmessig og mellommenneskelig. Miljøet skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet, respekt og likeverd. Vår organisasjon skal fremdyrke mangfold, åpenhet og toleranse.

Likeverdighet og diskriminering

Dyrebeskyttelsen Norge erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner, uten forskjellsbehandling eller diskriminering. DN aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. DN har nulltoleranse for mobbing.

Seksuell trakassering

Dyrebeskyttelsen Norge har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Alle i DN skal behandle andre med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som seksuelt krenkende.

Rusmidler

Man skal være forsiktig i sin omgang med og servering av alkohol, og ikke være synlig påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i DN. Det skal tas hensyn til tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Konfidensialitet

Alle faste frivillige og ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge skal skrive under på en taushetserklæring. Man er pliktig til å behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også i situasjoner du ikke er pålagt taushetsplikt. All fortrolig og følsom informasjon skal behandles med aller største forsiktighet. Faste frivillige og ansatte har plikt til å hindre at fortrolige opplysninger som blir gitt gjennom arbeid for Dyrebeskyttelsen Norge blir kjent for uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet er avsluttet. Brudd på taushetsplikten vil kunne medføre erstatnings- og straffeansvar.

Forvaltning av verdier

Dyrebeskyttelsen Norges økonomiske midler er i hovedsak basert på gaver, arv og støtte fra medlemmer og offentlige myndigheter. Alle i DN har et særlig ansvar for at DNs midler benyttes på en forsvarlig måte og i tråd med alle lover, regler og vedtak. DN og lokalavdelingenes økonomi skal være transparent og følge norsk lov.

Reiser, arrangementer mm

Alle i Dyrebeskyttelsen Norge skal alltid opptre i henhold til gjeldende regler og retningslinjer på tjenestereiser og deltagelse i møter og konferanser i regi av DN eller på vegne av DN, og på en slik måte at DNs omdømme ivaretas og styrkes.

Miljø

Som representant for Dyrebeskyttelsen Norge er du bevisst på de konsekvensene din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

3 Integritet og interessekonflikt

Habilitet

Tillitsvalgte og ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller sine nærstående, som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade DNs interesser. Med nærstående menes nær familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre) eller nære venner, samt selskaper man eier, har betydelig innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.

Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper/organisasjoner med nær tilknytning.

Skulle en potensiell interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere å opplyse overordnet om inhabilitet eller interessekonflikt. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, så i tvilstilfeller skal nærmeste overordnede eller annen overordnet rådføres.

Gaver, fordeler og bestikkelser

Tillitsvalgte og ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge skal ikke tilby, love eller gi noe av økonomisk verdi eller annen utilbørlig fordel til en annen part for å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine plikter. I utførelsen av arbeid eller tillitsverv for DN skal en heller ikke be om, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel som kan påvirke egne beslutninger.
Gaver eller andre begunstigelser skal skje i samsvar med god og akseptert forretnings- og organisasjonsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må under ingen omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sin plikt på en urettmessig måte, eller påvirke/oppfattes på å påvirke integritet eller uavhengighet.

Personlig ansvar

Leder i Sentralstyret, ledere i Dyrebeskyttelsen Norges avdelinger, og leder ved sekretariatet skal bidra til å bygge en organisasjon som ivaretar Dyrebeskyttelsen Norges formål og prinsipper. Det er et lederansvar på alle nivåer å gå igjennom Dyrebeskyttelsen Norges etiske retningslinjer og vedtekter med nåværende og nye faste frivillige og ansatte, og påse at reglene etterleves i den daglige virksomheten.

Faste frivillige og ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge har et personlig ansvar for å følge den etiske plattformen og vedtektene. Brudd på disse kan for frivillige og ansatte medføre konsekvenser for styrevervet eller for arbeidsforholdet.

Sosiale medier og internett

Sosiale medier og internett er viktige for å spre og innhente informasjon og skape dialog.
Tillitsvalgte i Dyrebeskyttelsen Norge oppfordres til å vise aktsomhet når de bruker sosiale medier og internett. En skal være varsom med hva en deler, og kildekritisk til hvor dette kommer fra. Synspunkter og ytringer som kan oppfattes som det kommer fra DN, må være i tråd med DNs formål, vedtekter og etiske plattform. Alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og dømmekraft på sosiale medier som det er naturlig å gjøre i andre sammenhenger.

Personvern

Alle ansatte og tillitsvalgte i Dyrebeskyttelsen Norge må til enhver tid være klar over de viktigste punktene i gjeldende personvernlovgiving, og følge dette.
Tillitsvalgte og ansatte oppfordres til å vise stor varsomhet i håndtering og oppbevaring av personopplysninger, og til å kontakte sekretariatet umiddelbart etter det er oppdaget at personopplysninger er kommet på avveie eller ved spørsmål om behandling av personopplysninger.
Ved omtale av enkeltpersoner bes tillitsvalgte og ansatte om å vise aktsomhet i hvilke fora dette blir gjort, og om denne informasjonen kan komme på avveie.

4 Varsling

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å ha en åpen organisasjonskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk der det trengs. Varsling er viktig både for Dyrebeskyttelsen Norge og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp og bidra til å videreutvikle organisasjonen.

Alle som får kjennskap til det man mener er kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot DNs etiske retningslinjer, vedtekter eller tydelig kommuniserte interne retningslinjer, oppfordres til å melde fra om dette skriftlig. Alle har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. Alle varsler skal gå til styreleder i avdelingen, eller til leder/lokalavdelingsansvarlig ved sekretariatet.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel