NyheterVeterinær

Tilpasning til EU truer våre bier

Av 25. mars 2020mars 27th, 2020Ingen kommentarer
Bie og blomst. Foto: Pixabay

I 2021 vil det komme en ny dyrehelseforskrift i Norge som en del av EØS-avtalen. Denne forskriften truer norske bier og dermed også deler av norsk natur. Dyrebeskyttelsen Norge mener at Mattilsynet nå må få økte bevilgninger til å håndtere ett nytt sykdomsbilde som følge av endret lovverk.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
D en nye forskriften kommer til å gjelde for både dyr som lever på land og i vann. Årsaken til den nye forskriften er at EUs dyrehelselovforordning skal innlemmes i norsk rett, noe vi er forpliktet til via EØS-avtalen. Den nye forskriften har vært ute på høring og Dyrebeskyttelsen Norge har kommet med et høringssvar. Formålet med EUs dyrehelselovforordning er å forebygge og bekjempe dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, med stor vekt på det forebyggende arbeidet.
I sitt høringsdokument skriver Mattilsynet at siden regelverket er en EU-forordning, er det ikke mulig for Norge å fravike fra bestemmelser eller få til endringer før forordningene gjennomføres i norsk rett. Det betyr at det er begrenset hvor stor vekt Mattilsynet kan legge på eventuelle høringsinnspill.
EUs dyrehelseforordning gjelder både for handel og for all flytting av dyr mellom EU/EØS-land. Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for at det nasjonale forbudet mot å drive vandrebirøkt over riksgrenser vil bli opphevet, spesielt i forhold til risikoen for innførsel og spredning av sykdommer hos biene, både tamme og ville. Deler av norsk natur er svært sårbar og Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret over at importerte bier kan spre sykdommer, noe som kan få alvorlige konsekvenser for både sårbare arter og sårbare biotoper. Bier utfører en veldig viktig jobb ved å blant annet pollinere mange av matplantene våre. Ved å åpne grensene for bier/bikuber utenfra, vil det kunne utgjøre en trussel for helsen, og dermed velferden, til norske bier.
Mattilsynet skriver i sitt høringsbrev at det ikke kan stilles helsekrav til bier/bikuber ved forflytning siden biesykdommene, f.eks. åpen yngelråte, ikke blir listeført. Dyrebeskyttelsen Norge ber derfor myndighetene om å undersøke alle muligheter for å forhindre fri forflytning av bier over landegrensen, slik at vi bedre kan beskytte våre tamme og ville bier, samt arter som er avhengig av bier for pollinering.
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å påpeke at introduksjon av nytt regelverk, som medfører behov for overvåkning med nye sykdommer, må resultere i økte midler til Mattilsynet. EUs dyrehelseforordning vil ikke ha påvirkning på lovverket som regulerer dyrevelferden i Norge.