Les om fanesaken pelsdyrnæringen

Fanesak pelsdyrnæringen

Nedleggelse av pelsdyrnæringen i Norge er en av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Denne industrien møter stadig større motstand, både blant faginstansene, politikere og hos befolkningen. Med stadig større opposisjon i befolkningen og stadig nye avdekninger av grove dyrevelferdsmessige lovbrudd i denne næringen, var det med stor glede at regjeringspartiet Venstre fikk gjennomslag for å fremme et forslag om avvikling.

I januar 2018 la regjeringen, bestående av Høyre, Frp og Venstre, frem sitt ønske om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen overgangen 2024/2025. Dette førte til et høringsforslag som ble lagt ut før nyttår, og 10. april 2019 la regjeringen frem sitt lovforslag om pelsforbud for Stortinget.

14. juni 2019 ble avstemming om avvikling holdt på Stortinget, og avviklingen ble vedtatt med 150 stemmer mot 19. Pelsdyrbøndene får en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025.

Bakgrunn

Pelsdyroppdrett har vært en tradisjonell næring i Norge siden 1930-tallet, hvor det ble importert mink fra Nord-Amerika med formål om å drive oppdrett av mink til pelsprodukter.

Utover 1900-tallet og til nå har mange mink og rev rømt fra oppdrettsanlegg rundt om i Norge. Dette har ført til at mink som i utgangspunktet ikke er en naturlig del av den norske faunaen, har etablert seg i norsk natur og utgjør en trussel mot andre norske dyrearter.

Vi er ikke lengre avhengig av pelsprodukter for å holde oss varme vinterstid. Det har vi heller ikke vært på en god stund. Vi har tilgang til mange dyrevennlige alternativer innen klær, og skal man fortsette med å bruke klær laget av dyr, finnes det klesprodukter hvor dyrene har hatt bedre levekår enn i pelsdyrnæringen.

Lovstridig næring

En av hovedårsakene til Dyrebeskyttelsen Norges ønske om en nedleggelse av denne industrien er at den strider mot dyrevelferdsloven. Pelsdyrenes levekår er så langt fra dyrenes naturlige levemåte at det ikke kan anses som en dyrevelferdsmessig forsvarlig form for produksjon av et produkt.

Dyrevelferdsloven § 3. Generelt om behandling av dyr, sier «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.».

I forarbeidene til dyrevelferdsloven står det, «Det må legges vekt på om påkjenningen er forårsaket av mennesker, hva som er formålet med å utsette dyr for slik påkjenning og om handlingen er allment akseptert.».

Dyrebeskyttelsen Norge mener at pelsdyroppdrett gir dyr en dårlig velferd for et luksusprodukt som vi ikke er avhengige av. Dette skiller pelsdyrene fra produksjonsdyrene som brukes til produksjon av mat, og gjør at pelsdyrenes påkjenninger og belastninger vil kunne sies å være unødige.

Sammenlignet med andre dyr som brukes til produksjon av mat og klær, er rev og mink territorielle rovdyr, med behov for et stort areal for naturlig utfoldelse. I dag lever pelsdyrene i små nettingbur, ofte sammen med andre dyr. Dette fører i mange tilfeller til uønsket adferd, i form av slåssing dyrene imellom, som fører til skader og død, i tillegg til stresslidelser.

Pelsdyrene lever hele sitt liv innestengt i nettingburene, med minimale muligheter for normal bevegelse og utfoldelse av sin naturlige adferd. At næringen mener det ikke er mulig å innføre tiltak som vil bedre velferden for dyrene, uten at de går konkurs, forteller oss at dette er en næring som ikke burde få lov til å eksistere.

Avdekker grove brudd på dyrevelferdsloven

En viktig grunn til den økende motstanden mot pelsnæringen, er avdekningen av grusomme levekår for dyrene. Stadig vekk avsløres det forferdelige saker om pelsdyr som har levd under dårlige velferdsforhold. Blant annet gjelder dette syke dyr som ikke får medisinsk behandling, eller blir satt i isolat for å vernes fra de andre. Avsløringene viser også mink og rev som viser tegn på alvorlige stresslidelser og døde dyr som blir liggende i bur med andre levende dyr uten at de blir fjernet.

I en rapport fra Mattilsynet sent høsten 2016, kom det frem at 44 prosent av pelsdyroppdretterne som ble kontrollert i perioden januar 2015 – november 2016 hadde avvik. Hos mer enn hver sjette oppdretter reagerte Mattilsynet med hastevedtak. Fem oppdrettere ble politianmeldt og 1178 dyr ble avlivet grunnet sykdom, skader eller vanskjøtsel.

Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH og Nettverk for dyrs frihet er bare noen av mange dyrevernorganisasjoner som har hjulpet til med å avdekke brudd på dyrevelferdsloven i denne industrien. Dyrebeskyttelsen Norge har besøkt pelsfarmer rundt om i landet, og dokumentert hvordan rev og mink lever hos oppdrettere.

I årene 2008-2014 har Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet inspisert over 200 pelsdyrfarmer. Bildene og filmmaterialet fra denne perioden, skapte sterke reaksjoner fra både publikum og politikere. I dokumentaren «Pels» som kom ut i 2014, blir det satt søkelys på disse dyrenes dårlige levevilkår.

Inne på www.forbypels.no kan du lese mer om arbeidet med å avdekke pelsdyrnæringens brudd på dyrevelferdsloven.

Under kan du se trailer til NRK-Brennpunkts episode med dokumentaren “Pels”. Her kan du se hele dokumentaren.

Stadig færre driver med oppdrett

Ifølge tall fra Dyrevernalliansen, Landbruksdirektoratet og årsrapporter fra Norges Pelsdyralslag, har fire av fem pelsfarmer blitt avviklet eller nedlagt siden 1999.

I toppåret 1999 fantes det 1287 pelsfarmer i Norge. Mot utgangen av 2018 var dette tallet gått ned til 167 farmer ifølge tall fra Landbruksdirektoratet.

Samtidig har det blitt 78 prosent færre medlemmer i Norges Pelsdyralslag siden 1996.

Dette vitner om at stadig flere velger å legge ned driften, grunnet dårlig avkastning, strengere regelverk og at flere pelsdyroppdrettere får øynene opp for pelsdyrenes dårlige velferd.

Dyrebeskyttelsen Norges arbeid mot nedleggelse

Nedleggelse av pelsdyrnæringen har vært oppe til debatt blant våre politikere på Stortinget over flere omganger. Vi er vitne til en stadig større motstand i befolkningen, noe man kunne se av oppslutningen i fakkeltoget mot pels, som sist ble avholdt høsten 2018. Det strides internt i de politiske partiene, og flere partier har gått direkte ut med et ønske om å avvikle denne næringen.

Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for pelsdyrenes velferd helt siden 1940-tallet. Vår organisasjon arbeider med å påvirke politikere og beslutningstakere på Stortinget for å belyse problematikken rundt pelsdyrnæringen. Dette gjør vi gjennom informasjonsarbeid, i form av kronikker, deltakelse i debatter, høringer og sosiale medier.

I forbindelse med regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018, fikk Venstre tilslag på sitt forslag om å fremme en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, med avvikling innen gitt dato i 2025. Regjeringen la frem et høringsforslag før nyttår, sammen med en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. På bakgrunn av høringssvarene som kom inn, gikk regjeringen ut 10. april 2019 med et lovforslag mot pelsdyrhold, med sluttdato 1. februar 2025. Lovforslaget kan leses i sin helhet her.

Natt til 14. juni 2019 ble det avholdt avstemming på Stortinget om Lov om forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget vant frem med 150 stemmer mot 19. Dette betyr at pelsdyrdrift må være avsluttet innen 1. februar 2025. Les mer om saksgangen her.

Hva kan du gjøre?

  • Ikke velg pelsprodukter (jakker med pelsdetaljer, pelskåper o.l.)
  • Spør produsenten om hva produktene er laget av, hvis du er usikker
  • Spre budskapet til venner og kjente om hvordan dyrene i pelsdyrnæringen har det
  • Engasjer deg i dyrenes velferd – bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge