Skip to main content
 

Les om fanesaken dyrepoliti

Fanesak dyrepoliti

Det er lite som engasjerer oss mennesker så mye som saker som omhandler dyremishandling og barnemishandling. Likevel er det sjeldent at dyremishandlingssaker blir etterforsket og ender med en rettskraftig dom.

Et eget, landsdekkende dyrepoliti kan være med på å oppklare og avverge mishandling og vanskjøtsel av dyr. Dyrene har ingen stemme og vi må derfor tale deres sak. Dette medfører at kampen for et landsdekkende dyrepoliti er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker.

Bakgrunn

Mattilsynet skrev i sin årsrapport for 2016, at de stadig får flere henvendelser som omhandler mishandling eller vanskjøtte dyr. Historier om dyr som har blitt mishandlet har også økt i omfang i media, og vi hører fortsatt ukentlig om saker der dyr blir utsatt for en eller annen form for vold. Dette kan bety at mishandling av dyr har økt i omfang se senere årene, og/eller at stadig flere melder inn bekymringer om dyr. I 2019 meldte Mattilsynet om uendret antall bekymringsmeldinger i forhold til året før, men at antallet alvorlige vanskjøtselssaker er nesten halvert. Dette begrunner Mattilsynet med deres økte innsats for å avvikle dyrehold med for dårlig velferd de to foregående årene. Det er allikevel like mange politianmeldelser som i 2018, med 45 saker.

Som dyrevernorganisasjon blir Dyrebeskyttelsen Norge ofte kontaktet angående dyr som har blitt utsatt for mishandling og vanskjøtsel. Stadig vekk søker vi om innsyn i dyrevelferdssaker hos Mattilsynet, og enda oftere får vi gjennom media høre grusomme historier om dyr som har vært utsatt for både mishandling og grov tortur.

Det norske lovverk er bygd opp slik at det kun er Mattilsynet og politiet som har hjemmel til å hente ut dyr som ikke har det bra. Dyrebeskyttelsen Norge får mange henvendelser fra publikum om dyr som har måtte lide altfor lenge grunnet manglende tiltak fra Mattilsynets side og manglende etterforskning fra politiet.

Både Mattilsynet og politiet har knapt med ressurser og må prioritere hardt. Da sier det seg selv at en katt som har blitt skutt, må vike for saker om vold i hjemmet eller grove tilfeller av vinningskriminalitet.

For å bedre ivareta dyrenes velferd og rettsvern, ønsker Dyrebeskyttelsen Norge et eget, landsdekkende dyrepoliti. Med et eget dyrepoliti, vil ressursene kunne prioriteres til å avdekke og avverge dyretragedier på et tidligere stadium.

Mattilsynets dobbeltrolle

Det er Mattilsynet, som igjen ligger under Landbruks- og matdepartementet, som ivaretar dyrevelferden i Norge. Dyrevelferd er dessverre bare én av mange ansvarsområder for Mattilsynet, blant annet er Mattilsynet den instansen som har ansvaret for vår mattrygghet. Dette medfører at Mattilsynet får en dobbeltrolle, hvor hensynet til dyrevelferden kan komme i konflikt med hensynet til næringene. Dette medfører stor risiko for at økonomi og næringsinteresser går på bekostning av dyrevelferden.

Dyrebeskyttelsen Norge mener forvaltningen av dyrevelferdsloven og det overordnede ansvar for å sikre hvert enkelt dyr en best mulig velferd, bør tillegges en fristilt og handlekraftig statlig instans – uten andre og kryssende målsettinger. Ansvaret må derfor flyttes fra Landbruks- og matdepartementet, som også er et næringsdepartement for landbruksnæringen.

Det er viktig at Mattilsynet gis mandat, regelverk og økonomiske og menneskelige ressurser som gjør det i stand til å fylle sin funksjon til dyrenes beste.

Dyrekrimenheter

Høsten 2015 ble et pilotprosjekt opprettet, hvor Sør-Trøndelag fikk sin egen dyrekrimenhet. I 2016 fikk Rogaland politidistrikt det samme og i 2017 ble prosjektet innført i Follo-, Innlandet og i Finnmark politidistrikt. Dyrekrim-enhetene består av en håndfull engasjerte ansatte i politiet, blant annet etterforskere og jurister. Enhetene skal avdekke og etterforske dyrevelferdssaker.

Prosjektet er et samarbeid mellom politiet og Mattilsynet hvor etatene kan utnytte hverandres kompetanse. Prosjektet varte i utgangspunktet frem til 2018, hvor det skulle avgjøres om det skulle bli en permanent løsning. I 2019 ble prosjektet forlenget for videre å avgjøre om dette skal innføres blant alle landets 10 politidistrikter. I forbindelse med statsbudsjett-forhandlingene høsten 2020, ble det bevilget 12 millioner kroner til opprettelse av dyrekrimenheter i alle landets 12 politidistrikter. I tillegg blir det bevilget 6 millioner kroner i budsjettøkning til de 6 politidistriktene som allerede har dette på plass.

Katter er overrepresentert

Katter er overrepresentert i statistikken over vold utført mot familiedyr. Stadig vekk dukker det opp overskrifter som «kidnappet katt kastet ut av bil i 80 km/t» og «Katten Pernille ble skutt og døde». Slike overskrifter har dessverre blitt daglig kost for både publikum og for oss som arbeider med dyrevelferd.

Sammenlignet med andre familiedyr, er det vanlig å la katter oppholde seg utendørs uten tilsyn og det er nok en av grunnene til at katter er mer utsatt for angrep fra dyr og mennesker enn andre familiedyr. En annen faktor som kan bidra til at katter er mer utsatt, er at katten dessverre har en lavere status i samfunnet enn hunden. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider aktivt for å øke kattens status, som et intelligent og sosialt familiedyr.

Sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker

Katten Kåre full av blyhagl

Stadig flere internasjonale studier viser at det er en klar sammenheng mellom voldelig atferd mot dyr og vold mot mennesker. The Federal Bureau of Investigation (FBI) er nå i gang med et kartleggingsverktøy, som gjør det mulig å lage en profil over mennesker som har blitt domfelt for å mishandle og vanskjøtte dyr. Dette for å kunne forhindre at dyremishandlerne lar det gå ut over mennesker i fremtiden.

Det å ta dyremishandling på alvor vil være et viktig virkemiddel for å forhindre voldshandlinger, både mot mennesker og dyr. Bak flere dyrevelferdssaker, ligger det også triste menneskeskjebner. Med et større fokus på dyrevelferd fra det offentlige, vil også disse menneskene få hjelpen de trenger tidligere.

Dyrebeskyttelsen Norge initierte i 2018 stiftelsen av organisasjonen VIDERE, som fungerer som en interessegruppe for økt samarbeid mellom ulike etater og organisasjoner i arbeidet for å gi utsatte barn, dyr og voksne en hverdag fri for vold og misbruk.

Hvordan Dyrebeskyttelsen Norge arbeider

Dyrepoliti og sammenhengene mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er en sak vi bruker mye tid på.

Dyrebeskyttelsen Norge jobber aktivt for å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å innføre et landsdekkende dyrepoliti slik at lovverket blir tatt mer på alvor. Dette gjøres blant annet gjennom informasjonskampanjer, debattinnlegg og deltakelse i høringssvar rundt lovendringer.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeidet lenge for å endre § 32 i dyrevelferdsloven, som sa at dyreeier kunne nekte dyrene sine å bli omplassert og i stedet kreve dem avlivet, selv om eier var blitt anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven. Denne paragrafen var lenge til hinder for at friske dyr kunne leve videre i gode hjem og medførte stor frustrasjon både hos Mattilsynet og andre som driver med omplassering av dyr. Denne paragrafen ble heldigvis endret slik at Mattilsynet slipper å avlive friske og sunne dyr.

Vi arbeider aktivt med informasjonsarbeid rundt dyrevelferdssaker ut til media og befolkningen. Vi ønsker å belyse så mange dyrevelferdssaker som mulig, men for å få til dette, er vi også avhengige av at publikum tar kontakt med oss.

Når vi får en henvendelse fra publikum om mishandling eller vanskjøtsel av dyr, anbefales det å kontakte Mattilsynet eller politiet. I saker hvor publikum opplever å ikke «nå» frem til myndighetene, tar vi grep og ber om innsyn i Mattilsynets tilsynsrapporter. Det er imidlertid ikke alltid at vi får dette, da det kan være opplysninger i saken som enkelt kan avdekke identiteten til personene involvert. Vi er også interessert i å få tilbakemeldinger fra publikum om bekymringsmeldingen førte til straffereaksjoner fra Mattilsynet og politiet.

Det er ikke unormalt at Dyrebeskyttelsen Norge sender inn bekymringsmeldinger til Mattilsynet, eller anmelder et forhold til politiet. Vi opplever ofte at jo flere som melder inn et forhold, jo større er sjansen for at saken blir etterforsket.

Hva kan du gjøre?

Du bør varsle dersom du mistenker dyremishandling eller vanskjøtsel og be Mattilsynet om å undersøke saken. Uavhengig om du ikke vet med sikkerhet at det forekommer dyremishandling.

Dyremishandling kan for eksempel være:

 • Hunder som bjeffer desperat over lengre tid
 • Dyr som ikke får mat, drikke eller tilstrekkelig stell
 • Husdyr som står i gjørme eller uten ly
 • Personer som sparker/slår dyr, eller viser aggresjon overfor dyr

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel