Ærlig Talt Tidslinje

2015

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus bestilte i 2015 en uavhengig rapport fra NMBU Veterinærhøgskolen om dyrehelsemessige aspekter ved avl av rasehunder i Norge. Denne konkluderer med at helseproblemene for mange individer innen flere hunderaser er så alvorlige at tiltak snarest bør iverksettes.

2018

Kampanjefilm

Brosjyre

Vi laget den første informasjonssiden om Ærlig Talt på våre nettsider.

Trykket opp kampanjemateriell slik som t-skjorter

Kronikk i NRK ytring

Kronikk i vårt eget medlemsblad Dyrenes Forsvarer

Underskriftskampanje

Stand på Oslo Maraton hvor publikum fikk teste maske som begrenser luftinntaket og som dermed simulerer hvordan det er å bevege seg med trange luftveier

Vi sender inn sak til Sunnhetsutvalget i Norsk Kennel Klubb der vi ønsker svar på om NKK vil foreta nødvendige, strukturelle endringer i sitt avlsarbeid, og om de vil foreta en revisjon av rasestandarder slik at god helse og velferd blir prioritert over ekstremeksteriør. Her er svaret vi fikk.

2019

18 bekymringsmeldinger sendt Mattilsynet etter hundeutstillingen Dogs4all. Her ber vi om at hundene vi meldte inn får veterinærsjekk, funksjonstestes og eventuelt får avlssperre. Mattilsynet mottok også et oversendelsesbrev i denne forbindelse. Dyrebeskyttelsen Norge søkte innsyn i tilsynsrapportene fra Mattilsynet. Dette fikk vi avslag på, og klagen vår endte til slutt i høyeste klagemyndighet i Mattilsynet. Der fikk vi innvilget innsynet vi hadde krav på.

Vi hadde også et møte med Mattilsynet hvor saken ble diskutert.

Dyrebeskyttelsen Norge hyret inn advokater fra Glittertind for å starte det rettslige arbeidet

Fagartikkelen «Ærlig Talt- avl må være kunnskapsbasert» på trykk i Norsk Veterinærtidsskrift

Vi stiller i debatt om uetisk avl på Den Norske Veterinærforenings studentforenings arrangement

Artikkel i VG

Kronikk i Nationen

Møte med Norsk Kennel Klubb

Dyrebeskyttelsen Norge får presentere problemstillingen i møte med Rådet for Dyreetikk.

Vi deltar i debatt på Dyreetikkonferansen 2019

Fagartikkel «Historien om den sovende paragrafen» i Norsk Veterinærtidsskrift

Saken omtales i Advokatbladet

Arendalsuka hvor Dyrebeskyttelsen Norge arrangerte debatt om temaet

160 års jubileet til Dyrebeskyttelsen Norge hvor en hel dag ble satt av til temaet

Vi holdt foredrag om uetisk avl på Bymuseet i Oslo

Vi holdt foredrag om uetisk avl på Dyrebeskyttelsen Norges Landsmøte

Møte med Den Norske Veterinærforening der vi diskuterte temaet.

Daglig leder løp halvmaraton med oksygenbegrensende maske under Oslo maraton, for å sette fokus på dyr som ikke kan puste. Dyrebeskyttelsen Norge laget «Liv i løypa». 14 løpere løp for saken under mottoet: «jeg ville løpt om jeg bare kunne».

Vi hadde stand på veterinærdagene med tema uetisk avl av familiedyr, og møtte da med Smådyrpraktiserende veterinærers forening for å diskutere temaet.

Vi holdt innlegg om uetisk avl i tverrpolitisk dyrevelferdsnettverk på Stortinget.

2020

Brev til Dr. Jane Ladlow som holdt kurs om BOAS- i Norge. I brevet informerte vi om norsk lov, og det faktum at avl på syke dyr er ulovlig selv om målsetningen er å avle bort uheldige egenskaper over tid.

Fagartikkelen «Helsetester legitimerer uetisk avl» på trykk i Norsk Veterinærtidsskrift

Vi holdt innlegg på møte i Trøndelag veterinærforening om uetisk avl av hund.

Vi skrev pressemelding da Nederland la ned et forbud om å avle på dyr med pusteproblemer

Vi laget veilederen «Råd til deg som skal kjøpe valp» og skrev i forbindelse med utgivelsen av denne en pressemelding hvor vi advarer folk mot å kjøpe syke hunder

Vi har skrevet mail til kulturministeren i forbindelse med å gi Norsk Kennel Klubb økonomisk støtte under coronakrisen.

Vi har skrevet brev til Mattilsynet, NMBU, Landbruks og matdepartementet og Den norske veterinærforening omkring bruk av helsescreening i hundeavl, og dyrehelsepersonells rolle

Vi har skrevet brev til Landbruks- og matdepartementet omkring ordlyden i oppdraget Mattilsynet har fått med å utarbeide forskrift til §25 i dyrevelferdsloven. Her er svaret vi fikk.

Vi har skrevet brev til Mattilsynet der vi ber dem å endre sin nettside slik at informasjonen som Mattilsynet bruker ikke er ensidig farget av NKK, men gir en mer objektiv informasjon til valpekjøpere. Her er svaret vi fikk.

Vi har sendt innspill til partiprogrammene til de partiene som er representert på Stortinget

Vi har levert to politianmeldelser for brudd på avlsparagrafen.

Vi har gitt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt.

Løsningen

Artikler, kronikker og media