Skip to main content

Norge bruker rundt en femtedel av alle forsøksdyr i Europa.  I denne saken skal vi blant annet forklare hva et 3R-senter er og hvorfor det er behov for et slikt senter i Norge.

Tekst: Birgitte Fineid, fagrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge og styremedlem i Norecopa. Toppbilde: Pixnio. Artikkelen ble først publisert i Dyrenes Forsvarer nr. 1-2023.
S om et moderne land med gode dyrevelferdslover, burde Norge være langt mer frempå i å utvikle forskningssentre for å redusere bruken av forsøksdyr, såkalt 3R-senter. Her kommer en forklaring på hva dette er og hvorfor dette er så viktig.

Hva er 3R?

Begrepet «de 3 R-ene» ble tatt i bruk i Storbritannia på 1950 -tallet, og består av de engelske ordene «replacement», «reduction» og «refinement». Begrepet anvendes verden over for å oppnå en mer bevisst bruk av forsøksdyr.
I begrepet «de 3 R-ene» ligger det at forsøksdyr erstattes av alternative metoder (replacement), antall dyr i et forsøk reduseres så mye som mulig (reduction) og forsøkene utføres slik at dyrene utsettes for minimalt med ubehag og smerte og har bedre dyrevelferd (refinement).
Du kan lese mer om alternativer til bruk av dyr i forskning og de 3R-ene på Norecopas hjemmeside.

Oversikt over 3R-sentrene i Europa. Nålen i Norge er Norecopa.

Hva er et 3R-senter?

Et 3R-senter er et fysisk kunnskapssenter for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. I Europa finnes det rundt 30 slike sentre.
Som et eksempel kan vi se på Sveriges 3R-senter, som har ni ansatte og et statlig driftstilskudd på 15 millioner SEK. Senteret arbeider for økt dyrevelferd og for at færre dyr skal brukes i forsøk. Senteret skal bidra til at det svenske 3R-arbeidet går framover og at forskningen blir bedre. Dette gjøres blant annet ved å innhente og spre informasjon om 3R, gi råd og anbefalinger om 3R og støtte myndighetene i deres strategiske arbeid med 3R. I 2019 brukte Sverige rett i underkant av 230 000 dyr i forsøk, i motsetning til Norge som brukte nærmere 1,3 millioner dyr det året.

Trenger Norge et 3R-senter?

I Norge er det organisasjonen Norecopa som siden 2007 har arbeidet for å fremme de 3R-ene innenfor dyreforsøk. Norecopa har i løpet av disse årene fått utført mye med tanke på at organisasjonen kun har én lønnet stilling og minimalt med statlig bevilgning utover det. Dette er selvfølgelig med på å begrense Norecopas aktivitet.
Opprettelse av et 3R-senter med flere medarbeidere og et sterkt fagmiljø, vil kunne ha store positive ringvirkninger. Dette vil være et kompetansesenter som både forskere og forvaltningen kan samarbeide med.
Med tanke på det høye antallet forsøksdyr som brukes i Norge, er det ingen tvil om at et 3R-senter må prioriteres.

Bruken av forsøksdyr i Norge

Norge bruker mange forsøksdyr sammenlignet med andre europeiske land. I 2021 ble mer enn 2 millioner dyr brukt i forsøk, og 95 % av forsøksdyrene var fisk tilknyttet oppdrettsnæringen. De vanligste fiskeforsøkene er knyttet til vaksineutvikling og forsøk for å teste om fiskens gener kan gi beskyttelse mot ulike sykdommer.
På grunn av oppdrettsnæringen står Norge i en særstilling.

Ny rapport om norske forsøksdyr?

På bestilling fra Norecopa har det nylig kommet en rapport som beskriver bruken av forsøksdyr i Norge i årene 2018 – 2021. Her er det satt søkelys på belastningsgraden for dyrene og formålet med forsøkene. Rapporten er basert på data fra Mattilsynet. Her er noen av de viktigste funnene så langt:
 • Ingenting tyder på at det store antallet forsøksdyr som brukes i Norge er i ferd med å avta
 • Belastningen for forsøksdyrene er økende ved at det blir færre lett belastende forsøk og flere moderat belastende forsøk
 • Enkeltforsøk med stort antall fisk er hovedårsaken til det høye antallet forsøksdyr hvert år
Rapporten finner du på Norecopas hjemmesider.

Adrian Smith. Foto: Norecopa.

Hva er Norges tanker om et 3R-senter?

– Jeg mener det er på høy tid at Norge fulgte opp intensjonene som ble fremmet av Stortinget allerede for 20 år siden, sier Adrian Smith, sekretær for Norecopa. Den forrige stortingsmeldingen om dyrevelferd, som kom i 2003, fastslo at det bør etableres et 3R-senter. Da Stortinget behandlet meldingen, ble det i tillegg anbefalt at midler øremerkes til forsknings- og utviklingsarbeid innen 3R «etter svensk modell». Det svenske forskningsrådet har nemlig øremerket midler til 3R årlig i mange år – godt over 100 millioner SEK i den tiden Norecopa har eksistert. Det norske forskningsrådet har kun gjort dette én gang, fortsetter Smith.
– Et 3R-senter vil kunne gå i gang med å etablere tett dialog med forskningsmiljøene som bruker dyr, for å hjelpe dem med å anvende 3R ytterligere, samt samarbeide med dem om å søke etter midler til 3R-forskning. Et senter vil også kunne spre informasjon om 3R-fremskritt på en langt mer effektiv måte enn én person kan gjøre alene. Dessuten vil det gi forutsigbarhet – for tiden er stillingsprosenten til sekretæren og størrelsen på driftsmidlene oppe til diskusjon hvert år, basert bl.a. på Stortingets behandling. Dette er helt uholdbart i lengden, og det gjør det umulig å legge langsiktige planer for 3R-arbeid. Det må dessuten lages en god modell som sikrer det gode navnet som Norecopa har fått internasjonalt og som sørger for at arbeidet som Norecopa gjør i dag fortsetter, avslutter Smith. 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel