Skip to main content
search
0
ArtikkelNyheter

Spørsmål om hundeavlsdommen i Oslo tingrett

Av 11. februar 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Bilde av hunderasen cavalier king charles spaniel - en av to raser som er ulovlig å avle på ifølge fersk dom i Oslo tingrett. Foto: Shutterstock.

I denne saken har vi samlet svar på noe av det mange lurer på i forbindelse med dommen fra Oslo tingrett

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
D et er overveldende hvor mye støtte Dyrebeskyttelsen Norge og hundene våre har fått i denne saken. Tusen takk! Vi får mange spørsmål om dommen i Oslo tingrett. Her har vi samlet svar på noe av det mange lurer på. Hvis noe mangler og du sitter inne med andre spørsmål, send gjerne e-post til post@dyrebeskyttelsen.no.

Hvilken betydning har dommen?

For det første betyr dommen at en uavhengig domstol med tre høyst kvalifiserte dommere etter en svært grundig prosess er enig med Dyrebeskyttelsen Norge at genmaterialet til cavalier og engelsk bulldog ikke kan videreføres i dagens form.
Dommen er ennå ikke rettskraftig. Det vil si at den kan ankes til høyere domstoler.
Hvis dommen ikke ankes, eller høyere domstoler er enig med tingretten, retter dommen seg formelt sett kun mot partene i saken. Da vil det være etablert at de saksøkte oppdretterne ikke kan avle cavalier og engelsk bulldog, uten å sette i gang kryssavl. For NKK og raseklubbene er det litt mer uklart hva dommen vil innebære konkret, ettersom de ikke selv avler hunder. Dyrebeskyttelsen Norge mener dommen må forstås slik at de i hvert fall er forpliktet til å avstå fra å bidra til videre avl av disse rasene inntil videre. Herunder avstå fra å registrere disse rasene.

Det er likevel viktig at dommen åpner for at kryssavl vil kunne være egnet til å gjøre avlen lovlig. Ved å krysse inn andre gener på en måte som kompenserer for utfordringene skapt av den historiske avlen, vil dette antagelig kunne skje innenfor lovens rammer. Cavalier-klubben har tidligere fått innledede godkjennelse for å starte et kryssavlsprosjekt av den engelske kennelklubben. En endelig dom vil derfor ikke innebære en sluttstrek for rasene så lenge helseutfordringene faktisk blir tatt på alvor.

Uavhengig av hva som skjer videre i rettsprosessen bør tingrettens dom være en vekker for alle som bryr seg om hundevelferd. Særlig mener Dyrebeskyttelsen Norge at dommen bør tolkes som et klart signal til Mattilsynet om at dagens situasjon er uakseptabel.

Betyr dommen at cavalier og bulldog nå kan avles i uregistrerte former?

Nei. Oslo tingrett har tolket dyrevelferdsloven § 25 med tanke på disse to rasene.
Det er ingen grunn til å tro at tingretten hadde kommet til en annen konklusjon hadde saken vært rettet mot uregistrerte oppdrettere.

Er forbudet gjeldende fra nå?

Forbudet følger formelt sett direkte av dyrevelferdsloven § 25. Denne loven er fra 2009 og forbudet har dermed vært gjeldende siden da. Tingrettens dom bidrar til å tydeliggjøre at denne typen avl er lovstridig. Før dommen var det lettere å være uenig i lovtolkningen.

Etter dommen er det vanskeligere å være uenig. Det er likevel først når dommen blir rettskraftig (altså ikke anket eller avgjort endelig av høyere instans) at det blir endelig avklart at § 25 må forstås som et forbud slik Dyrebeskyttelsen Norge mener.

Åpner dommen opp døra for undergrunnsavl, smugling, ulovlig import og valpefabrikker?

Dommen har på ingen måte åpnet for denne typen aktiviteter, som uansett er ulovlige.

Dyrebeskyttelsen Norge tror tvert imot at økt fokus på hundenes helse vil gjøre valpekjøpere mer bevisste på hva de kjøper. Dyrebeskyttelsen Norge jobber aktivt mot både valpefabrikker og ulovlig import.

Kan dommen brukes til å forby nesten alle raser?

Tingretten har i utgangspunktet vurdert to konkrete raser og kommet til at videre avl av disse to rasene er forbudt etter dyrevelferdsloven. Man kan ikke trekke direkte fra denne konklusjonen at også andre raser er forbudt å avle videre på.

Dommen kan likevel brukes til å si noe om hvordan man skal vurdere om andre raser er i samsvar med dyrevelferdsloven § 25 eller ikke, ettersom dommen inneholder flere generelle uttalelser om forståelsen av dyrevelferdsloven.

Hvordan har dommen overføringsverdi til andre raser? Andre arter?

Dommen slår blant fast at dyrevelferdsloven § 25 oppstiller en terskel eller tålegrense. Dette innebærer at ikke alle raser nødvendigvis vil rammes av forbudet. Det må gjøres en konkret vurdering for hver enkelt rase eller hvert enkelt dyr for om denne terskelen er overskredet eller ikke.

Dyrebeskyttelsen Norge valgte naturligvis to av de sykeste rasene når de gikk til søksmål. Dyrebeskyttelsen Norge har ikke gjort noen vurdering av om det er andre raser som rammes av forbudet eller om andre arter rammes, men det er klart at det er enkelte andre hunderaser som har tilsvarende utfordringer som cavalier og engelsk bulldog. Særlig er pusteproblemene til engelsk bulldog minst like fremtredende hos fransk bulldog og mops.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker ikke å kjøre flere slike saker i retten. Vi ønsker varige endringer som sikrer at alle hunder avles med god funksjon og helse.

Kan dommen brukes mot dyr i landbruket?

Dyrevelferdsloven § 25 retter seg både mot husdyr og dyr i landbruket. På samme måte som for andre hunderaser og andre arter, vil derfor dommens generelle uttalelser kunne ha betydning også når man vurderer avl i landbruket. Tingretten er samtidig inne på at det er andre interesser som kan spille inn når det dreier seg om dyr benyttet i kommersiell sammenheng som i landbruket.

Dyrebeskyttelsen Norge har ikke gjort noen vurdering av om det finnes dyr i landbruket som «rammes» av Oslo tingretts dom og har ingen planer i den retning.

Kan forbudet oppheves?

Lovgiver står fritt til å gjøre endringer i dyrevelferdsloven.

Hva vil vi at folk skal forstå og få ut av dette forbudet?

For Dyrebeskyttelsen Norge har det vært viktig å få tydelig frem at dyrevelferdsloven gir rettigheter til dyrene og forpliktelser til dyrenes eiere. Dommen slår fast at det er klare grenser for avlsvirksomhet i Norge og at hensynet til rene hunderaser ikke kan settes foran dyrevelferden.

Besøk vår kampanjeside om uetisk avl 

Les hele domsavsigelsen fra Oslo tingrett                     

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel