Skip to main content
Nyheter

Skal bukken passe havresekken?

Fuglerede med egg. Foto: Pixabay

Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. 
D en største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk og fragmentering av arealer. Natur raseres i rekordfart, og mengden av sammenhengende naturområder krymper. Derfor er måten vi forvalter våre arealer på helt essensiell for å bevare både dyre- og plantearter. Kommunene har et enormt ansvar i å fremme bærekraftig utvikling, og å sikre en intakt natur for fremtidige generasjoner.

Utfordrer demokratiet

Dispensasjon fra loven er ment å være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet. I departementets forslag legges det opp til å gjøre det enda lettere å dispensere fra vedtatte planer. Dette mener vi er svært lite klokt.
Dispensasjoner utfordrer vårt demokrati og planprosessen, og kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen av natur blir dårligere. Sivilombudsmannen har allerede påpekt store problemer med dispensasjoner i utvalgte kommuner. I tillegg fremmes det i forslaget fra departementet at Fylkesmannens muligheter til å komme med innsigelse skal innskrenkes. På den måten reduseres også den statlige fagmyndighetens mulighet til å beskytte naturen.

Til sakens kjerne

Dyrebeskyttelsen Norge mener at departementet har en jobb å gjøre for å sikre troverdigheten i eget arbeid i denne saken, og heller vise vilje til å styrke plankompetansen i kommunen. Enhver dispensasjon representerer et potensielt alvorlig inngrep i vår felles natur. Det er allerede påpekt av Riksrevisjonen at det blant annet må sikres bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis, samt kunnskap om innholdet i innvilgede dispensasjonssaker.
Våre ville dyr og fugler trenger at kommunene planlegger langsiktig, forutsigbart og kunnskapsbasert. Dette skjer ikke gjennom dispensasjoner.
– Vi vet at kommuner kan få store inntekter ved å gi dispensasjoner. Om denne lovendringen blir vedtatt, vil det kunne resultere i at kommunene setter eldreomsorg opp mot bevaring av strandsonen. Slik kan vi ikke ha det. Vi har allerede sett konturene av dette i flere kommuner. Hensiktsmessig naturforvaltning krever god kunnskap og habilitet. Det kan se ut som om mange kommuner sliter med begge deler, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Kontakt: Åshild Roaldset / 47 45 88 44 / aashild@dyrebeskyttelsen.no

 

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Forsidebilde høring Dyrebeskyttelsen Norge 2020

Høringssvar forslag til endring i Plan- og bygningsloven.

Last ned