Skip to main content
search
0
Nyheter

Skal bukken passe havresekken?

Av 2. september 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Fuglerede med egg. Foto: Pixabay

Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. 
D en største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk og fragmentering av arealer. Natur raseres i rekordfart, og mengden av sammenhengende naturområder krymper. Derfor er måten vi forvalter våre arealer på helt essensiell for å bevare både dyre- og plantearter. Kommunene har et enormt ansvar i å fremme bærekraftig utvikling, og å sikre en intakt natur for fremtidige generasjoner.

Utfordrer demokratiet

Dispensasjon fra loven er ment å være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet. I departementets forslag legges det opp til å gjøre det enda lettere å dispensere fra vedtatte planer. Dette mener vi er svært lite klokt.
Dispensasjoner utfordrer vårt demokrati og planprosessen, og kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen av natur blir dårligere. Sivilombudsmannen har allerede påpekt store problemer med dispensasjoner i utvalgte kommuner. I tillegg fremmes det i forslaget fra departementet at Fylkesmannens muligheter til å komme med innsigelse skal innskrenkes. På den måten reduseres også den statlige fagmyndighetens mulighet til å beskytte naturen.

Til sakens kjerne

Dyrebeskyttelsen Norge mener at departementet har en jobb å gjøre for å sikre troverdigheten i eget arbeid i denne saken, og heller vise vilje til å styrke plankompetansen i kommunen. Enhver dispensasjon representerer et potensielt alvorlig inngrep i vår felles natur. Det er allerede påpekt av Riksrevisjonen at det blant annet må sikres bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis, samt kunnskap om innholdet i innvilgede dispensasjonssaker.
Våre ville dyr og fugler trenger at kommunene planlegger langsiktig, forutsigbart og kunnskapsbasert. Dette skjer ikke gjennom dispensasjoner.
– Vi vet at kommuner kan få store inntekter ved å gi dispensasjoner. Om denne lovendringen blir vedtatt, vil det kunne resultere i at kommunene setter eldreomsorg opp mot bevaring av strandsonen. Slik kan vi ikke ha det. Vi har allerede sett konturene av dette i flere kommuner. Hensiktsmessig naturforvaltning krever god kunnskap og habilitet. Det kan se ut som om mange kommuner sliter med begge deler, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Kontakt: Åshild Roaldset / 47 45 88 44 / aashild@dyrebeskyttelsen.no

 

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Forsidebilde høring Dyrebeskyttelsen Norge 2020

Høringssvar forslag til endring i Plan- og bygningsloven.

Last ned

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel